Νομική Δήλωση

  

Τα στοιχεία που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν είναι πλήρη. Παρά τις προσπάθειές μας, ενδέχεται να μην είναι ακριβή, ενημερωμένα ή να μην ανάγονται στις συνθήκες οποιασδήποτε συγκεκριμένης περίπτωσης. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε καμία ευθύνη για ανακρίβειες ή παραλείψεις (με την εξαίρεση της απατηλής παραπλανητικής παρουσίασης) σ' αυτή την ιστοσελίδα οποιεσδήποτε δε αποφάσεις πάρετε βασιζόμενες σε στοιχεία που περιλαμβάνονται σ' αυτή την ιστοσελίδα, αποτελούν την αποκλειστική σας ευθύνη. Η Ελληνικά Καύσιμα Α.Ε.Ε δεν αποδέχεται ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, αποθετική ή άλλης μορφής ζημία οποιασδήποτε φύσεως, που προκύπτουν από την πρόσβαση ή την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, ή για οποιαδήποτε στοιχεία περιέχονται σ' αυτή.

Πέραν των στοιχείων προσωπικής μορφής που θα τύχουν μεταχείρισης σύμφωνα με την Δήλωση της Ελληνικά Καύσιμα Α.Ε.Ε για τα προσωπικά σας στοιχεία που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα, στην περίπτωση που μας παράσχετε στοιχεία, συμφωνείτε ότι θα διαθέτουμε απεριόριστα δικαιώματα στα ως άνω στοιχεία τα οποία μπορούμε να μεταχειρισθούμε με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουμε. Τα ως άνω στοιχεία δεν θα θεωρούνται ως εμπιστευτικά.

Είμαστε σε κάθε περίπτωση πρόθυμοι να συζητήσουμε οποιαδήποτε σχόλια ενδεχομένως έχετε, σε σχέση με αυτή την ιστοσελίδα, αν μας στείλετε το μήνυμά σας στη διεύθυνση μας.
Πνευματική ιδιοκτησία των συγγραφικών δικαιωμάτων και των εμπορικών σημάτων της σελίδας.

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας και το κατέβασμα από αυτή βρίσκονται στην άμεση κυριότητα της Ελληνικά Καύσιμα Α.Ε.Ε, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.

Φέρετε την ευθύνη για την συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί συγγραφικών δικαιωμάτων. Σας επιτρέπουμε να παίρνετε αντίγραφα της ιστοσελίδας όπως χρειάζεστε στον χρόνο που την επισκέπτεσθε. Μπορείτε να παίρνετε αντίγραφα για προσωπική σας χρήση του τμήματος της ιστοσελίδας που σας χρειάζεται σε εύλογη έκταση για προσωπική σας χρήση. Κάθε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά.

Η "ΒΡ", ο θυρεός ΒΡ και ο Ήλιος αποτελούν κατατεθέντα σήματα της BP p.l.c., τα οποία δικαιούται νόμιμα να χρησιμοποιεί η Ελληνικά Καύσιμα Α.Ε.Ε.. Δεν επιτρέπεται να εντάξετε (frame) αυτές τις ιστοσελίδες ούτε να τις συνδέσετε σε σελίδες άλλες από την πρώτη σας ιστοσελίδα (home page) χωρίς την ρητή μας συγκατάθεση. Διατηρούμε το δικαίωμα ανάκλησης της άδειάς μας να συνδεθείτε με την ιστοσελίδα, περιλαμβανομένης της άδειας σύνδεσης με την πρώτη σας σελίδα (home page).

Χρήση υπερσυνδέσμου (Hyperlink)

Η Ελληνικά Καύσιμα Α.Ε.Ε δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας, περιλαμβανομένης της ιστοσελίδας μέσω της οποίας αποκτήσατε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, ή στην οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση από την ιστοσελίδα μας. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη σε συνάρτηση με τις ως άνω σελίδες ή τους συνδέσμους (links). Φέρετε την ευθύνη όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα για την τήρηση των δηλώσεων περί Προσωπικών Στοιχείων ως και των όρων χρήσης που αναγράφονται σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα.

Mε την επιφύλαξη των ανωτέρω, η χρήση της ελληνικής ιστοσελίδας από κάτοικο της Ελληνικής επικράτειας θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και οι τυχόν διαφορές που θα αναφυούν από τη χρησιμοποίησή της θα υπάγονται αποκλειστικά στα Ελληνικά Δικαστήρια της Αθήνας.

Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος από τους περιλαμβανόμενους στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις κριθεί από τις αρμόδιες αρχές ως άκυρος, μη νόμιμος και μη εφαρμόσιμος σε οποιαδήποτε έκταση, ο ως άνω όρος και στην έκταση που αναφέρεται, θα διαχωρίζεται από τους λοιπούς όρους που θα εξακολουθήσουν να παραμένουν σε ισχύ, θα είναι δε πλήρως εφαρμοστέοι στην έκταση που επιτρέπεται από τον νόμο.

Copyright © 2009 Ελληνικά Καύσιμα Α.Ε.Ε